Hållbarhet

Genom att människor reser tillsammans med oss istället för med bil bidrar vi till ett mer hållbart samhälle. För att fler ska välja att resa med oss är vi med och förbättrar och utvecklar kollektivtrafiken, alltid med engagemang och med omtanke om vår omgivning.

Mer information om vårt hållbarhetsarbete finns att läsa om i vår hållbarhetsredovisning.

Miljöansvar

Vi arbetar systematiskt för att minska miljöpåverkan från våra resor. Genom att sätta mål, ta fram och genomföra handlingsplaner, följa upp och utvärdera vår verksamhet kan vi använda våra resurser där de gör störst nytta. Att få fler att åka kollektivt, att öka andelen helt förnybara drivmedel och samtidigt minska den genomsnittliga drivmedelsförbrukningen är de mest centrala delarna i arbetet att minska våra resors miljöpåverkan. Våra chaufförer har en mycket viktig roll i detta arbete och bidrar genom ett professionellt bemötande och sparsam körning till en bättre upplevelse för resenären samtidigt som drivmedlet används mer effektivt.

Miljöpolicy

Kretsloppstänkande, långsiktighet och att hushålla med naturens och företagets resurser är en självklar del i hela vår verksamhet.

Vår grundsyn är

  • att företaget ska bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle
  • att vår verksamhet genomsyras av engagemang och omtanke om vår omgivning

Vi uppnår detta genom att

  • utveckla våra medarbetares miljökompetens
  • ständigt förbättra våra arbetssätt
  • uppfylla kundkrav, lagar och andra bindande krav
  • ställa tydliga miljökrav på våra leverantörer vid inköp
  • genomföra åtgärder för effektivare användning av drivmedel och övrig energi
  • minska verksamhetens klimatpåverkan och utsläpp

Socialt ansvar

Grunden till en säker resa börjar med en strukturerad planering, en tillgänglig trafikledning, säkra fordon samt engagerade och kompetenta medarbetare och ledare. Denna grund bygger vi ständigt starkare genom åtgärder som baseras på analyser och riskbedömningar, medarbetares förbättringsförslag samt återkoppling  från kunder, resenärer och andra intressenter.

Vårt systematiska arbetsmiljöarbete baseras på principen att undersöka verksamheten, bedöma risker, vidta lämpliga åtgärder, följa upp och utvärdera åtgärdernas effekt. Detta arbete sker på alla nivåer i verksamheten i samverkan med medarbetarna. Ledarskap, samverkan och kompetens inom arbetsmiljölagstiftning är centrala delar för att skapa en sund arbetsmiljö. Vi arbetar kontinuerligt med att öka kompentensen inom alla dessa områden hos våra chefer och andra nyckelroller.

Skulle en krissituation av något slag uppkomma finns en beredskap och en krishanteringsplan förberedd för att ge oss förutsättningar att på bästa sätt hantera situationen.

Vi identifierar och arbetar i enlighet med de internationella konventioner och nationella lagstiftningar som verksamheten omfattas av och stödjer oss på FN:s Global Compacts tio principer rörande mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption. Vår strävan är att resenärer, kunder, samarbetspartners och andra intressenter ska känna att vi står för ärlighet, integritet och ansvarsfullhet.

Ekonomiskt ansvar

Den ekonomiska aspekten i vårt hållbarhetsarbete är att nyttja våra resurser på effektivast möjliga sätt där de gör störst nytta. Långsiktighet, livscykelperspektiv och kretsloppstänkande är nyckelbegrepp också när det kommer till den ekonomiska aspekten i verksamheten. Vi känner ett stort ansvar utifrån flera perspektiv när det gäller verksamhetens ekonomi, ett ansvar mot ägare, medarbetare och affärspartners men också mot samhället eftersom en stor del av verksamheten är offentligt finansierad.